Ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00

6974314738    2104810505    info@kzlaw.gr

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

ΠΠρΑθ 5584/2012

Αν ο διάδικος χωρίς να έχει ειδικούς λόγους υγείας αρνείται να υποβληθεί στις πρόσφορες ιατρικές εξετάσεις με γενικά αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους [εξετάσεις DNA] που του επιβλήθηκαν από το δικαστήριο ως αποδεικτικό μέσο για τη διαπίστωση της πατρότητας, καθιερώνεται τεκμήριο μαχητό για την απόδειξη των ισχυρισμών της αντιδίκου, με την έννοια ότι εάν είχε διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη θα εντοπιζόταν στο αίμα του ανήλικου τέκνου οι γονιδιακές μορφές που θα μπορούσαν να αποδοθούν στον εναγόμενο, δηλαδή θα αποδεικνυόταν επιστημονικά ότι αυτός είναι ο φυσικός πατέρας του.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Αριθμός Απόφασης 5584/2012

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές , Μυρτώ Τζεφεράκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών (εκτελούσα χρέη Πρωτοδίκη) –Εισηγήτρια, Κυριακή Γαλλιού, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Ελένη Ορφανού.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 12-3-2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της καλούσας ενάγουσας: ………………, κατοίκου …….Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Κωνσταντίας Ζαρκαδούλα

Του καθ' ού η κλήση- εναγομένου:…………….του……..κατοίκου…………Αττικής, ο οποίος κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά τη σειρά της από το πινάκιο δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 9-6-2008 αγωγή της , που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό…….., προσδιορίστηκε αρχικά για τη διάσιμο της …………..και μετ' αναβολή για τη δικάσιμο της ……….και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο, η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε επ' αυτής η υπ' αριθμό 1199/2010 μη οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ήδη η ενάγουσα επαναφέρει με την από 25-11-2011 (αρ. καταθ…….) κλήση της προς συζήτηση την αγωγή, με την οποία προσδιορίστηκε για τη διάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις της .

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρεται νόμιμα προς περαιτέρω συζήτηση με την από 25-11-2011 (αρ. καταθ……..κλήση της ενάγουσας, η υπό κρίση από 9-6-2008 (αριθμ. καταθ. ….) αγωγή αναγνώρισης πατρότητας. Επί της παραπάνω αγωγής εκδόθηκε αρχικά η υπ' αριθμό 1199/2010 προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποια έκρινε παραδεκτή και νόμιμη την αγωγή, και περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης, διέταξε τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης και την ανάλυση του αίματος των διαδίκων. Ήδη, μετά την κατάθεση στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου της από 19-5-2011 και με αριθμό 154/2011 έκθεσης πραγματογνωμοσύνης του διορισθέντος με την ανωτέρω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου πραγματογνώμονα, ΚΠ, η ενάγουσα φέρει προς περαιτέρω συζήτηση την κρινόμενη αγωγή. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ερήμην του εναγομένου – καθ' ού η κλήση, στον οποίο, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως με αριθμό 4129/10-2-2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ΘΛ, ακριβές αντίγραφο της άνω από 25-11-2011 (αρ. καταθ. 2697 /2011), κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, χωρίς όμως ο τελευταίος να παρασταθεί κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά έγγραφης της στο οικείο πινάκιο. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης αντιμωλία των διαδίκων, διότι ο εναγόμενος παραστάθηκε προσηκόντως στην πρώτη συζήτηση και η επαναλαμβανόμενη συζήτηση θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης (ΕφΑθ 1849/2001 Ελλ Δνη 44.207, Εφ Αθ 3365/1995, ΕλλΔνη 37,1161).

Από την επανεκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με επιμέλεια της ενάγουσας, η οποία περιέχεται στα με αριθμό 199/2010 πρακτικά δημόσια συνεδρίασης αυτού, την υπ' αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως 154/2011 από 19-5-2011 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του διορισθέντος με την υπ' αριθμ. 1199/2010 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου πραγματογνώμονα, Κωνσταντίνου Πάγκαλου, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που η ενάγουσα επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει, είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι γνωρίσθηκαν το έτος 2004 στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, όταν ο εναγόμενος επισκεύθηκε τη χώρα αυτή, ως ναυτικός στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Από τις 20-6-2004 οι διάδικοι σύναψαν συναισθηματικό δεσμό με σαρκική συνάφεια, ο οποίος διακόπηκε τον Οκτωβρίου του ίδιου έτους, με την οριστική αποχώρηση του εναγομένου από τη Λατινική Αμερική. Διαρκούσης της σχέσης της με τον εναγόμενο, η ενάγουσα έμεινε έγκυος και στις 6-5-2005 γέννησε ένα αγοράκι, που ονομάσθηκε ….., ηλικίας σήμερα 7 ετών. Η ενάγουσα, η οποία κατά τη διάρκεια του δεσμού της με τον εναγόμενο ήλθε επανειλημμένα σε σαρκική συνάφεια μαζί του, του ζήτησε επανειλημμένα μετά τη γέννηση του παιδιού της να το αναγνωρίσει εκουσίως, ο εναγόμενος όμως αρνήθηκε να προβεί σε εκούσια αναγνώριση της πατρότητας του παιδιού. Έτσι η ενάγουσα άσκησε την προκειμένη αγωγή της, με την οποία ζήτησε την αναγνώριση του εναγόμενου, ως φυσικού πατέρα του άνω τέκνου της. Περαιτέρω με την προαναφερόμενη μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού διατάχθηκε πραγματογνωμοσύνη και διορίστηκε πραγματογνώμονας ο Ιατρός Γενετιστής ΚΠ, προκειμένου με τη λήψη αίματος από την ενάγουσα, τον εναγόμενο και το ανήλικο τέκνο της ενάγουσας κα την εξέτασή τους με την προσφορότερη επιστημονική μέθοδο, να γνωμοδοτήσει αν ο εναγόμενος είναι ο φυσικός πατέρας το υεν λόγω τέκνου. Η πραγματογνωμοσύνη, όμως αυτή δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί, διότι ο ένα΄γομενος, καίτοι κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως (άρθρο 615 παρ. 3 Κ Πολ Δ) να παραστεί στις 27-4-2011 για τη διενέργειά της (σχετ. η υπ' αριθμ. 3281/13-4-2011 έκθεση επίδοσης της από 12-4-2011 εξωδίκου προσκλήσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ΘΛ, που η ενάγουσα επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα και από την οποία προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 4-4-2011 και με αριθμό 68/2011 έκθεσης όρκισης πραγματογνώμονα, με κλήση του εναγομένου να παραστεί στις 27-4-2011 και ώρα 15:00 στο Ιατρικό Κέντρο επί της οδού ΒΣ , προκειμένου να πραγματοποιηθεί το τεστ πατρότητας του ανηλίκου), ο τελευταίος όμως δεν εμφανίστηκε (σχετ. η με αριθμ. καταθ. 154/2011έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην οποία αναφέρεται ότι αυτή δεν κατέστη εφικτή λόγω της μη προσέλευσης του εναγομένου. Η μη προσέλευσή του ισοδυναμεί με αδικαιολόγητη άρνηση να υποβληθεί στην αιματολογική εξέταση, αφού δεν έχει επικαλεστεί ειδικό λόγο υγείας που να εμποδίζει την αιμοληψία. Η αδικαιολόγητη αυτή άρνηση του εκτιμάται ελεύθερα σε συνδυασμό με τις λοιπές αποδείξεις και δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο γι α την πατρότητα ή μη του εναγομένου (βλ. ΟλΑΠ 32/1900 ΑΠ ΑρχΝ 1990.642, ΕλλΔνη1991,55, ΔΙΚΗ 1990,996, ΕΕΝ 1990,597, ΝοΒ1991.228, ΑΠ 3/2005 ΕλλΔνη 2005.822 ΕφΑθ 9974/2002 ΕλλΔνη 2003.1002, Εφ Αθ 9847/1995 Αρμ 1997.359, Εφ Θες. 1364/2001 Αρμ 2001.1246, ΕφΠατρ 711/2003, ΑχΝομ 2004.171), όμως από αυτήν συνάγεται εκ μέρους του αποδοχή, κατ' άρθρο 615 παρ. 1 ΚΠολΔ, του ισχυρισμού της ενάγουσας ότι αν είχε διενεργηθεί η πραγματογνωμοσύνη θα εντοπιζόταν στο αίμα του ανήλικου τέκνου τις γονιδιακές μορφές που θα μπορούσαν να αποδοθούν στον εναγόμενο, δηλαδή, θα αποδεικνυόταν επιστημονικά ότι αυτός είναι φυσικός πατέρας. Συνεπώς η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ' ουσία και να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος είναι ο φυσικός πατέρας του ανήλικου άρρενος τέκνου της ενάγουσας, το οποίο γεννήθηκε στην πόλη Τερεζίνα της Πολιτείας …..της Βραζιλίας, στις 6-5-2005 και έλαβε το όνομα ……..Τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας πρέπει να επιβληθούν στον εναγόμενο, λόγω της ήττας του στη δίκη (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται την αγωγή

Αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος είναι ο φυσικός πατέρας του ανήλικου άρρενος τέκνου της ενάγουσας, το οποίο γεννήθηκε στην πόλη Τερεζίνα της Πολιτείας …….της Βραζιλίας στις 6-5-2005 και έλαβε το όνομα ……………………………. Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη της ένα΄γουσας, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των 500 ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 12 Σεπτεμβρίου 2012.

15 χρόνια νομικης εμπειριας

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάληψη των υποθέσεων από το γραφείο μου γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπου αφού ληφθεί το ιστορικό της προσωπικής σας υπόθεσης και γίνει ενδελεχής μελέτη του φακέλου σας, λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο περαίωσης αυτής, το κόστος της διαδικασίας και τον προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της εντολής.

Ποιοι ειμαστε

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, γεννήθηκα στην Αθήνα, την 6/4/1978 και κατάγομαι από την Καρδίτσα. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2005 απέκτησα τη δικηγορική μου ιδιότητα και ενεγράφην ως μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006, οπότε και άνοιξα το δικό μου δικηγορικό γραφείο στο Μοσχάτο Αττικής, που λειτουργεί σήμερα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 79. Το έτος 2011 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και το έτος 2017 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Παράλληλα, το έτος 2013 απέκτησα την πιστοποίηση της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. - Είμαι Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδος. - Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά και είμαι πτυχιούχος Αρμονίας του Ωδείου Αρίωνα Καρδίτσας. - Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Βασιλείου Ελευθερία

Βασιλείου Ελευθερία

Δικηγόρος με μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασιλείου Ελευθερία

Βασιλείου Ελευθερία

Δικηγόρος με μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξωτερική νομική συνεργάτης

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Ονομάζομαι Όλγα Αστερή και είμαι συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα (Φειδίου 14-16, 3ος όροφος) και μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 διορισθείσα κατόπιν εξετάσεων, . Είμαι γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας και σήμερα κατοικώ στην Καλλιθέα Αττικής. Αποφοίτησα από το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2003. Την περίοδο από την αποφοίτησή μου μέχρι το διορισμό μου ως συμβολαιογράφος, ασχολήθηκα εκτενώς ως δικηγόρος με υποθέσεις ακινήτων. Αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος με σεβασμό στο ρόλο του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού.