Ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00

6974314738    2104810505    info@kzlaw.gr

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 461/2015

Απαλλαγή της νοσηλευθείσας - εναγομένης από την πληρωμή ιατρικών υπηρεσιών και των νοσηλείων κατά την περίοδο της νοσηλείας της σε θεραπευτήριο -τιμολόγια που δεν φέρουν την υπογραφή στην οικεία θέση του υποχρέου επί του σώματος αυτών (τιμολογίων) αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο τους. - Ουδεμία  σύμβαση έργου κατήρτισε η ενάγουσα με την εναγόμενη και συνεπώς ουδεμία υποχρέωση καταβολής δαπανών νοσηλείας της αυτή ανέλαβε έναντι της πρώτης (ενάγουσας).  

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 461/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Εμμανουήλ  Βαρδουλάκη, και το  Γραμματέα Ηλία Βασιλόπουλο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο την 06.10.2014  για να δικάσει την από 05.09.2011 αγωγή, με αριθμό κατάθεσης 740/2011 μεταξύ των : 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «……………………………..», που εδρεύει στο ………………..και εκπροσωπείται νόμιμα, η η οποία εκπροσωπήθηκε  από τον Πληρεξούσιο δικηγόρο Αναστάσιο Ρουμελιώτη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ……  του………., κάτοικος Μοσχάτου (οδός……………….), που εκπροσωπήθηκε από  την  Πληρεξούσια  δικηγόρο της  Κωνσταντία Ζαρκαδούλα.

Της αγωγής δικάσιμος ορίσθηκε με την από 22.09.2011 πράξη της Γραμματέα η 25.9.2013 και έπειτα από αναβολή ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή. 

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όσα γράφτηκαν στα πρακτικά 

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

  Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ζητά, να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλλει το ποσό των 10. 396, 65 ευρώ, το οποίο της οφείλει λόγω της νοσηλείας της, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αυτής……., που βρίσκεται στο ……..του Πειραιά, ως νοσήλια και αμοιβή για την παροχή σ’ αυτήν ιατρικών υπηρεσιών και για την υποβολή της σε ιατρικές εξετάσεις, όπως αναφέρονται στην αγωγή αλλά και για την χορήγηση σ΄αυτήν φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, κατά τη νοσηλεία  της στο διάστημα από 14.06.2008 έως 21.06.2008, εκ δοθέντων από αυτή των αντίστοιχων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην αγωγή και στα οποία αναφέρονται οι εξετάσεις και οι ιατρικές πράξεις, στις οποίες η εναγόμενη, με τις αντίστοιχες σ΄ αυτές αμοιβές, όπως επίσης και τα ημερήσια νοσήλια για τις  αντίστοιχες ημέρες νοσηλείας της με γενική ακόμα αναφορά σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό που χορηγήθηκαν στην εναγομένη, η οποία όμως, κατά την έξοδο της από την κλινική της ενάγουσας δεν εξόφλησε τη σχετική δαπάνη, όπως είχε δεσμευτεί γι’ αυτό κατά την εισαγωγή της στο θεραπευτήριο. Ζητά, επίσης η ενάγουσα, να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλει το άνω ποσό νομιμοτόκως  από την έκδοση των παραπάνω τιμολογίων, άλλως από την επίδοσης της αγωγής  και μέχρι την πλήρη εξόφλησή του. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή, όπως παραδεκτά κατ’ άρθρο 223 σε συνδ.  με τα άρθρα 294, 295 παρ. 1 εδ’ β. και 257 ΚΠολΔ, η ενάγουσα περιόρισε τόσο με τις έγγραφες προτάσεις της, όσο και με δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης, το καταψηφιστικό αίτημα της σε έντοκο αναγνωριστικό (βλ. και ΕΑ 111/1995 Ελλ/νη 36.1576, σημ. Κατρά υπό την ΕΘ 380/1995, Ελλ. Δ/νη 37.106), τυγχάνει επαρκώς ορισμένη και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός της εναγόμενής πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος. Αρμοδίως δε φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο (άρθρο 14 παρ. 1α και 33 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 681 επ.,  694 παρ. 1, 341 παρ. 1, 345, 346 Α.Κ., 70, 176 ΚΠολΔ. Πρέπει δε ακολούθως να εξεταστεί και κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου (παρά την τροπή του αιτήματος σε αναγνωριστική, η αγωγή υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήμου, όπως προκύπτει από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 70 ν. 3994/2011, παρ. 1 Γ παρ. 6α του ν. 4093/2012 και άρθρο 21 ν. 4055/2012 βλ. και Μ. Πρ. Αθ, 136/2013 ΕλλΔνη 54 (2013) 225), με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ τρίτων (βλ. προσκ. τα με αριθ. 335733, 377407 και 250376/Σειρά Α’, έντυπα αγωγόσημα). 

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ενός από κάθε πλευρά, ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου, (βλ. ταυτάριθμα πρακτικά), από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και το ΄σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας, αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 14.6.2008, η εναγόμενη, (……..) συνοδευόμενη από την μητέρα της (……………..), εισήχθη το Ιδιωτικό θεραπευτήριο (…………………………),την λειτουργία και εκμετάλλευση του οποίου έχει η ενάγουσα, με διάγνωση αναταχθείσα ταχυκαρδία και καρδιολογικό πρόβλημα αριστεράς κοιλίας και νοσηλεύθηκε μέχρι την 21/06/2008. Κατά την νοσηλεία της ασθενούς χρησιμοποιηθήκαν διάφορα υλικά και φάρμακα, έγιναν διάφορες εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, όπως αναφέρονται στα με αριθ. ………….και…………………τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ύψους 10.396, 65 ευρώ, τα οποία εξέδωσε η ενάγουσα στο όνομα της εναγόμενης. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα εν λόγω τιμολόγια δεν φέρουν την υπογραφή στην οικεία θέση του υποχρέου επί του σώματος αυτών (τιμολογίων) αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο τους. Όμως,  η από μέρους της ενάγουσας έκδοση των άνω ένδικων τιμολογίων στο όνομα της εναγομένης, από μόνη της, δηλ. χωρίς και την υπογραφή της τελευταίας (καθότι πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων), δεν γεννούν την υποχρέωση σ’ αυτήν (εναγομένη), προς εξόφληση των χρηματικών ποσών για τα οποία αυτά (ένδικα τιμολόγια) έχουν εκδοθεί ( 9.026, 21  ευρώ και 328, 44 ευρώ, αντίστοιχα) ως απόρροια κάποιας σχετικής με την εξόφλησή τους, μεταξύ τους συμφωνίας. Παράλληλα αποδείχτηκε, ότι η μητέρα της εναγόμενης, επελήφθη και τα της διαδικασίας της εισαγωγής αυτής στο άνω θεραπευτήριο, αφού πρώτα η ίδια (μητέρα της εναγομένης ) ήλθε σε επαφή με τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, στην οποία η εναγομένη ήταν ασφαλισμένη και ενημερωθεί σχετικά με την συμμετοχή αυτής (ασφαλιστικής εταιρείας) στη δαπάνη που θα προέκυπτε από την συγκεκριμένη νοσηλεία.  Στην συνέχεια η ίδια η μητέρα της εναγομένης, όπως προκύπτει από την «κάρτα ασθενούς» της εναγομένης και συμπληρωματικά και από την μετά λόγον γνώσης, κατάθεση της μάρτυρα της ίδιας της ενάγουσας, είναι το πρόσωπο που έλαβε γνώση των όρων της νοσηλείας της εναγομένης και του ισχύοντος τιμολογίου του συγκεκριμένου  θεραπευτηρίου και δεσμεύτηκε για την εξόφληση της δαπάνης που θα προέκυπτε, το αργότερο κατά την έξοδο της ασθενούς (κόρης της) από αυτό (θεραπευτήριο) και το ίδιο πρόσωπο που υπέγραψε την προαναφερόμενη «κάρτα ασθενούς». Με δεδομένη δε την από μέρους της τελευταίας (μητέρα της εναγόμενης) ανάληψή της υποχρέωσης εξόφλησης της προπεριγραφόμενης οφειλής, η ίδια η ενάγουσα, απευθύνθηκε προς αυτήν να αποδεχθεί δύο  (2) συναλλαγματικές με ημερομηνία έκδοσης την 20.6.2008 η πρώτη και την 23.6.2008 η δεύτερη και χρόνο λήξης αμφοτέρων την 20.8.2008, τόπο δε έκδοσης αυτών το Νέο Φάληρο, για ποσό των 9.068, 2 ευρώ η πρώτη και 1.328, 44 ευρώ η δεύτερη, πληρωτέες σε διαταγή της ίδιας (ενάγουσας) τις οποίες αποδέχτηκε πράγματι αυτή (μητέρα της εναγομένης) στο Ν. Φάληρο την 20.6.2008 και 23.6.2008 αντίστοιχα. Την εξήγηση της για το ανωτέρω γεγονός, έδωσε και η ίδια η μητέρα της εναγομένης (……………………) καταθέτοντας ως μάρτυρας της εναγόμενης, επακριβώς ότι: «Φεύγοντας από το (……………) με κάλεσαν και επειδή δεν είχε σύμβαση η εταιρεία (…………..) με το (…………………..) με κάλεσαν να υπογράψω κάτι συναλλαγματικές…..». Τέλος, όπως η ίδια η μάρτυρας της ενάγουσας κατέθεσε χαρακτηριστικά: « Το σύνολο λοιπόν της εκκρεμότητας που έχουμε μέχρι σήμερα είναι περίπου δέκα χιλιάδες ευρώ, έχει ενημερωθεί πολλές φορές η μητέρα της κυρίας (……………) είχε υπογράψει και συναλλαγματικές δύο τότε». Δηλαδή, αποδείχτηκε πρόσθετα, ότι η ενάγουσα και τις σχετικές μέχρι σήμερα οχλήσεις της, για την εξόφληση του επίδικου χρηματικού ποσού, απηύθυνε προς την μητέρα της εναγόμενης και όχι προς την ίδια. Έτσι, από όλα τα προεκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, εξάγεται πέραν πάσης αμφιβολίας το συμπέρασμα, ότι ουδεμία σύμβαση έργου κατήρτισε η ενάγουσα με την εναγόμενη και συνεπώς ουδεμία υποχρέωση καταβολής δαπανών νοσηλείας της αυτή ανέλαβε έναντι της πρώτης (ενάγουσας). Κατ’ επέκταση, επομένως, αποδείχτηκε η έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσεως της εναγομένης για την κατ’ αυτής άσκηση της κρινόμενης αγωγής, η οποία για τον λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσία αβάσιμη και  να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη  της εναγόμενης, εις βάρος της ενάγουσας, λόγω της ήττας της (άρθρα 191 παρ. 2 και 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία  των διαδίκων

Απορρίπτει την αγωγή 

Επιβάλλει εις βάρος της ενάγουσας, τη δικαστική δαπάνη της εναγόμενης, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00).

Κρίθηκε αποφασίστηκε κ.λ.π…….

 

15 χρόνια νομικης εμπειριας

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάληψη των υποθέσεων από το γραφείο μου γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπου αφού ληφθεί το ιστορικό της προσωπικής σας υπόθεσης και γίνει ενδελεχής μελέτη του φακέλου σας, λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο περαίωσης αυτής, το κόστος της διαδικασίας και τον προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της εντολής.

Ποιοι ειμαστε

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, γεννήθηκα στην Αθήνα, την 6/4/1978 και κατάγομαι από την Καρδίτσα. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2005 απέκτησα τη δικηγορική μου ιδιότητα και ενεγράφην ως μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006, οπότε και άνοιξα το δικό μου δικηγορικό γραφείο στο Μοσχάτο Αττικής, που λειτουργεί σήμερα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 79. Το έτος 2011 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και το έτος 2017 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Παράλληλα, το έτος 2013 απέκτησα την πιστοποίηση της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. - Είμαι Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδος. - Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά και είμαι πτυχιούχος Αρμονίας του Ωδείου Αρίωνα Καρδίτσας. - Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Βασιλείου Ελευθερία

Βασιλείου Ελευθερία

Δικηγόρος με μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασιλείου Ελευθερία

Βασιλείου Ελευθερία

Δικηγόρος με μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξωτερική νομική συνεργάτης

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Ονομάζομαι Όλγα Αστερή και είμαι συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα (Φειδίου 14-16, 3ος όροφος) και μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 διορισθείσα κατόπιν εξετάσεων, . Είμαι γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας και σήμερα κατοικώ στην Καλλιθέα Αττικής. Αποφοίτησα από το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2003. Την περίοδο από την αποφοίτησή μου μέχρι το διορισμό μου ως συμβολαιογράφος, ασχολήθηκα εκτενώς ως δικηγόρος με υποθέσεις ακινήτων. Αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος με σεβασμό στο ρόλο του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού.