Ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00

6974314738    2104810505    info@kzlaw.gr

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339/2014 

Αιτούσα που διάγει το 77ο έτος της ηλικίας της, είναι χήρα από του έτους 1989 και συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. - ορισμός απευθείας μηδενικών  καταβολών  προς όλες τις καθ’ών πιστώτριες τράπεζες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα επέλθει πλήρης εξαθλίωση της αιτούσας, αφού  με βάσει τα αποδειχθέντα κρίνεται ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί το εισόδημά της δεδομένου ότι  το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει είναι αυτό των 345 ευρώ.  - ανώτατη προβλεπόμενη στο νόμο  χρονική διάρκεια των από την αρχή οριζόμενων  μηδενικών καταβολών,  πέντε έτη - μή νόμιμο το αίτημα συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010 κατά τη διαδικασία δικαστικής ρύθμισης χρεών του οφειλέτη δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339/2014 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(Εκούσια Δικαιοδοσία νόμος 3869/2010)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Καλλιθέας Ελένη Ευταξία και την Γραμματέα Νίκη Βρυνιώτη. 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο στις 13.5.2014  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 

Της αιτούσας: «………………του….», κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός…………..), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Κωνσταντίας Ζαρκαδούλα.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά την νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρ. 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:

1)Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός, Αιόλου αρ. 86) νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Παλαιολόγου Παναγόπουλου

2)Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», και το διακριτικό τίτλο ‘’ALPHA BANK’’,  που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός, Σταδίου αρ. 40,) νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10.5.2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 305/2012 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, προσδιορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της 10.12.2013 και κατόπιν αναβολής για την παραπάνω δικάσιμο και εγγράφηκε στο πινάκιο. 

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφού ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. 11.475/14-6-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Ανδριανόπουλου που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη κατάθεσης  ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτησης για την αρχική δικάσιμο 10.12.2013, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην  δεύτερη πιστώτρια. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε κατά την  ορισθείσα μετ αναβολή δικάσιμο, οπότε η υπόθεση εκφωνήθηκε στο οικείο πινάκιο η εγγραφή στο οποίο επέχει θέση κλητεύσεως. Συνεπώς πρέπιε να διαστεί ερήμην και να προχωρήσει η συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 741, 226 παρ. 4 και 754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζές, ζητεί αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά της, η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το Ν, 3869/2010, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά, να αναγνωριστεί ότι με την  τήρηση της παραπάνω ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη της προς τις καθών και συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστήριού τούτου, της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 3 Ν. 3869/2010, 741 ΚΠολΔικ), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθ. 2 παρ. 2 Ν. 3869/2010, ο οποίος απέτυχε, β) κατατέθηκε ( η αίτηση) μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λογούς, όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο κατ’΄άρθ. 13 παρ. 2 του νόμου. Παραδεκτά δε εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών και επίδοση σ’ αυτές των εγγράφων του άρθρου 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού της από 26.1.2012 βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της από 28.5.2012 υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, αφού περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι α) κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της ίδιας (ο σύζυγος της απεβίωσε την 11.7.1989) β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της, καθώς τα αναφερόμενα από αυτή στοιχεία θα αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας (Κρητικός,  Ρύθμιση των οφειλών. Ν. 3869/2010, β’ έκδ. 2012, σελ. 51 επ. και Ε. Κιουπσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477)  και η (αίτηση) είναι νόμιμη,  στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3 8,9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συζήτησης της υπόθεσης. Μη νόμιμο όμως, τυγχάνει το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί η αιτούσα από τα χρέη της, αφού  η αιτουμένη αναγνώριση δεν αποτελεί υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρο 739 του ΚΠολΔ, ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία. Άλλωστε το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης (και όχι η αιτουμένη αναγνώριση) από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αίτησης που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθ. 11 του ν. 3869/2010. Σε κάθε περίπτωση εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 του ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία επιτρεπτώς ζητείται, όπως και μη νόμιμο τυγχάνει το αίτημα συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010 κατά τη διαδικασία διαστικής ρύθμισης χρεών του οφειλέτη δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη. Εφόσον λοιπόν δεν επιτεύχθηκε δικαστικός  συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις συμμετέχουσες στη δίκη πιστώτριες (βλ. τις έγγραφες παρατηρήσεις τους, οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα) πρέπει, η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη της συζήτησης. 

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζουν μετ’  επικλήσεως οι διάδικοι, απ’ όσα οι ίδιοι ρητώς ή εμμέσως συνομολογούν, από τα διδάγματα της κοινή  πείρας που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη και από όλη γενικά τη  διαδικασία, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, στερούμενη πτωχευτικής ικανότητας, διάγει το 77ο έτος της ηλικίας της, είναι χήρα από του έτους 1989 και συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. Το μοναδικό της εισόδημα προέρχεται από την σύνταξη της η οποία κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης ανέρχεται στο ποσό των 345, 60 ευρώ (βλ. σχετ. εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού  έτους 2014 και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του Οργανισμού  Γεωργικών Ασφαλίσεων). Δεν έχει εισοδήματα από άλλη πηγή ενώ επιπλέον δεν έχει ιδιόκτητη κύρια κατοικία και μισθώνει ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου 53 τ.μ. ευρισκόμενο στην Καλλιθέα Αττικής έναντι μηνιαίου μισθώματος 250 ευρώ. (βλ. προσκομιζόμενο από 1.10.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου). Σημειώνεται ότι έχει κριθεί δικαιούχος και λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής από το δήμο Καλλιθέας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ, καταβλητέο ανά δίμηνο, ήτοι λαμβάνει 250 ευρώ σε μηνιαία βάση και με αυτό τον τρόπο καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες. Ήδη, δε, κατόπιν αιτήματός της, έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας του δήμου  Καλλιθέας και στα πλαίσια του προγράμματος αυτού  σιτίζεται από το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου. Το μηναίο κόστος διαβίωσης της ανέρχεται  κατά  τη κρίση του Δικαστήριού περίπου στο ποσό των 400 ευρώ ποσό που κρίνεται εύλογο ως ένα ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η αιτούσα δεν διαθέτει καμία κινητή ή ακίνητη περιουσία. 

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω  χρέη, τα οποία θεωρούνται, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (Κρητικός Αθ. Ρύθμιση των οφειλών β έκδ. 2012. Σελ. 143): Συγκεκριμένα, η αιτούσα οφείλει 1) στην πιστώτρια με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΠΑΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με την από 25.7.2012 επικαιροποιημένη αναλυτική κατάσταση οφειλών, την οποί α η πιστώτρια προσκομίζει για το υπόλοιπο της οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης σε αυτήν α) για την με αριθμό ……………………………σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 4.435, 93 ευρώ (κεφάλαιο + τόκοι + έξοδα), β) για την με αριθμό ………….σύμβασή χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 6. 649, 24 ευρώ (κεφάλαιο + τόκοι + έξοδα), γ) για την με αριθμό…..σύμβαση χορήγησης δανείου  ποσό των 8. 408, 74 ευρώ ((κεφάλαιο + τόκοι + έξοδα), 2) στην πιστώτρια με την επωνυμία «ALPHA BANK» όπως αυτή εισφέρεται από την αιτούσα α) την με αριθμό  5100990312708001 σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 3.304, 90 ευρώ (κεφάλαιο + τόκοι + έξοδα) β) για την με αριθμό 200708240068000 σύμβαση καταναλωτικού  δανείου το ποσό των 4. 596, 06 ευρώ (κεφάλαιο + τόκοι+ έξοδα). Περαιτέρω, αδυναμία πληρωμών σημαίνει ανικανότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει τους πιστωτές του, λόγω έλλειψης ρευστότητας, δηλαδή έλλειψης όσων χρήματων απαιτούνται για να μπορεί  ο οφειλέτης να ανταποκρίνεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη του. Ειδικότερα, η αδυναμία του οφειλέτη να ανταπεξέλθει στις οφειλές του κρίνεται συνολικά με βάση τη σχέση ρευστότητάς του προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του και αφού ληφθούν υπόψη εφόσον το ορίζει ο νόμος, οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ιδίου  και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Αν η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του και στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Για την αξιολόγηση της σχέσης ρευστότητας, ληξιπρόθεσμων οφειλών και βιοτικών αναγκών λαμβάνεται υπόψη τόσο η παρούσα κατάσταση ρευστότητας του οφειλέτη όσο και αυτή που διαμορφώνεται σε βαθμό πιθανολογούμενης βεβαιότητας. Στην προκείμενή η περίπτωση, τα ανωτέρω δάνεια λόγω του ύψους τους και  της πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η αιτούσα όπως αυτή περιγράφεται ως άνω, ανάγκασαν να προσφύγει στον συνεχή δανεισμό προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες βιοτικές ανάγκες της και την οδήγησαν σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς τους καθ’ ών. Παράλληλα όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης και που επακολούθησε, της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, της αύξησης του κόστους των ανελαστικών δαπανών για κάθε οικογένεια, αυξήθηκαν οι μηνιαίες δαπάνες της αιτούσας και συνεπώς κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των ανωτέρω οφειλών της, το γεγονός δε αυτό  αποδεικνύεται και από τη σχέση της ρευστότητας της αιτούσας προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ό, τι ήδη η σύνταξή της δεν αρκεί για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της. Εξάλλου η παρ. 5 του αρ. 8 του ν. 3869/20-1- προβλέπει τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να  διατάξει με την απόφασή του περί ρύθμισης μικρές ή και μηδενικές καταβολές όταν ο οφειλέτης με αξιόπιστα αποδεικτικά μέσα αποδείξει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του εξαιρετικές περιπτώσεις όπως η  χρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την  κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη. Η ανωτέρω διάταξη δεν παρέχει στο Δικαστήριο την ευχέρεια να μην προβεί σε ρύθμιση δηλαδή να μην διατάξει τη ρύθμιση έστω και  μηδενικών καταβολών. Στην περίπτωση αυτή όταν το Δικαστήριο κρίνει ότι τα αίτια της εξαιρετικής περίστασης που συντρέχει στο πρόσωπο του οφειλέτη είναι παροδικά (όπως προσωρινή ανικανότητα εύρεσης εργασίας), μπορεί με απόφασή  το υ που ορίζει μικρές ή μηδενικές καταβολές να ορίσει νέα δικάσιμο μετά από πέντε τουλάχιστον μήνες προς  επαναπροσδιορισμό των καταβολών. Στη νέα δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη ρύθμιση είτε ορίζει εκ νέου καταβολές. Ο ορισμός μηδενικών καταβολών μπορεί να γίνει χωρίς επαναξιολόγηση οριστικά με την πρώτη απόφαση αν δεν επιδέχεται μεταβολών ή βελτίωσης η εισοδηματική οικονομική κατάσταση του οφειλέτη εν όψει της υγείας του, της ηλικίας του και των γενικότερων οικονομικών  συνθηκών και παραμέτρων. Εν προκειμένω, συντρέχουν συμπλεκτικά οι προϋποθέσεις στο πρόσωπο της αιτούσας για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2010 αφού η δυσμενής οικονομική κατάσταση της αιτούσας προφανώς έχει μόνιμο χαρακτήρα και λαμβανόμενου υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων που  υπάρχουν στην κρινόμενη υπόθεση συνίστανται: α) στο ανεπαρκές εισόδημα που αυτή διαθέτει για τη κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της (σύνταξη 345 € καθαρά) πο υ προφανώς με δυσκολία εξυπηρετεί τις βιοτικές της ανάγκες, β) στην ηλικία της (77 ετών), το Δικαστήριο θα πρέπει να ορίσει απευθείας μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς όλες τις καθ’ών πιστώτριες τράπεζες, όπως αιτείται και η ίδια η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα επέλθει πλήρης εξαθλίωση της αιτούσας (ΕιρΘεσ  1752/2012 ΕλλΔνη 53.863, Ειρ Χαλκ 346/2011 αδημ., ΕιρΕπιδαύρου 2/2011 αδημ., ΕιρΚαλαμ 3/2011 αδημ.). Το Δικαστήριο δεν προβαίνει σε ορισμό νέας δικασίμου για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσας, διότι με βάσει τα ανωτέρω αποδειχθέντα κρίνει ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί το εισόδημά της αφού το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει είναι αυτό των 345 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση οι πιστωτές ή η αιτούσα δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 να προβούν στην τροποποίηση της παρούσας αποφάσεως, εφ’ όσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων της τελευταίας (ΕιρΘεσ 1752/2012 ΕλλΔνη 53.863 με παρατηρήσεις Αθανασίου Κρητικού, ο οποίος διατυπώνει την άποψη , με την οποία συντάσσεται το παρόν Δικαστήριο, ότι σε περίπτωση μηδενικών καταβολών λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, για τις οποίες δεν αναμένεται βελτίωση, οι από την αρχή οριζόμενες μηδενικές καταβολές θα έχουν ως διάρκεια την ανώτατη  προβλεπόμενη στο νόμο, δηλ. πέντε έτη, Ειρ Χαλκ 346/2011 αδημ., Ιάκωβος Βενιέρης και Θεόδωρος Κατσάς εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», 2011 σελ.252).

Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, για τους ανωτέρω λόγους και αιτίες. Παράβολο για την περίπτωση άσκησής ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους του διαδίκου που δικάσθηκε ερήμην, δεν ορίζεται διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 του ν. 3869/2010). Τέλος διάταξη περί δικαστικών εξόδων δεν θα περιληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8. Παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης των καθ’ων και αντιμωλία των  λοιπών.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν  μέρει την αίτηση.

ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές  μηνιαίες καταβολές προς όλες τις πιστώτριες.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε απόντων των διαδίκων κ.λ.π.

 

15 χρόνια νομικης εμπειριας

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάληψη των υποθέσεων από το γραφείο μου γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπου αφού ληφθεί το ιστορικό της προσωπικής σας υπόθεσης και γίνει ενδελεχής μελέτη του φακέλου σας, λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο περαίωσης αυτής, το κόστος της διαδικασίας και τον προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της εντολής.

Ποιοι ειμαστε

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, γεννήθηκα στην Αθήνα, την 6/4/1978 και κατάγομαι από την Καρδίτσα. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2005 απέκτησα τη δικηγορική μου ιδιότητα και ενεγράφην ως μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006, οπότε και άνοιξα το δικό μου δικηγορικό γραφείο στο Μοσχάτο Αττικής, που λειτουργεί σήμερα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 79. Το έτος 2011 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και το έτος 2017 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Παράλληλα, το έτος 2013 απέκτησα την πιστοποίηση της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. - Είμαι Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδος. - Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά και είμαι πτυχιούχος Αρμονίας του Ωδείου Αρίωνα Καρδίτσας. - Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Βασιλείου Ελευθερία

Βασιλείου Ελευθερία

Δικηγόρος με μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασιλείου Ελευθερία

Βασιλείου Ελευθερία

Δικηγόρος με μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξωτερική νομική συνεργάτης

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Ονομάζομαι Όλγα Αστερή και είμαι συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα (Φειδίου 14-16, 3ος όροφος) και μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 διορισθείσα κατόπιν εξετάσεων, . Είμαι γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας και σήμερα κατοικώ στην Καλλιθέα Αττικής. Αποφοίτησα από το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2003. Την περίοδο από την αποφοίτησή μου μέχρι το διορισμό μου ως συμβολαιογράφος, ασχολήθηκα εκτενώς ως δικηγόρος με υποθέσεις ακινήτων. Αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος με σεβασμό στο ρόλο του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού.