Ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00

6974314738    2104810505    info@kzlaw.gr

Στη σημερινή εποχή όλο και περισσότερες Τράπεζες υιοθετούν επιθετικές πολιτικές προκείμενου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ρευστότητας που μαστίζει την ελληνική αγορά εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία τους με εισπρακτικές εταιρίες, οι οποίες έχουν ως στόχο την κατά το δυνατόν αμεσότερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν χορηγηθεί στους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό ορισμένες εισπρακτικές εταιρείες δε διστάζουν να προβούν σε ενοχλητικές συμπεριφορές και αθέμιτες πρακτικές, οι οποίες, όπως και εσείς προφανώς έχετε αντιληφθεί, έχουν ενταθεί αισθητά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πόσες φορές δεν έχει τύχει να σας καλούν επίμονα και να σας απευθύνουν κατηγορίες που αφορούν δήθεν ανεύθυνη και αναξιόπιστη συμπεριφορά σας εις βάρος Τράπεζας με την οποία έχετε συμβληθεί? Και όλα αυτά χωρίς να γνωρίζετε την ταυτότητα και την ιδιότητα του ατόμου το οποίο σας οχλεί και γνωρίζει τόσο προσωπικές και «ευαίσθητες» για εσάς πληροφορίες?

Παρακάτω παρατίθενται γενικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών καθώς και για τις παράνομες ενέργειες στις οποίες συχνά προβαίνουν, προκείμενου να ενημερωθείτε και να μπορέσετε να προστατευτείτε από τυχόν μελλοντικές σας συναναστροφές με τις εν λόγω εταιρείες.

Τα ερωτήματα που απαντώνται στο άρθρο είναι:

 1. Τι είναι οι Εισπρακτικές Εταιρείες?
 2. Πότε θα πρέπει να σας οχλούν οι Εισπρακτικές Εταιρείες?
 3. Ποιές είναι οι παράνομες ενέργειες των Εισπρακτικών Εταιρειών?
 4. Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση τέλεσης παράνομης πράξης από εισπρακτική εταιρεία εις βάρος σας?

Τι είναι οι Εισπρακτικές Εταιρείες?

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ή αλλιώς εισπρακτικές εταιρείες, ορίζονται στο Ν 3758/2009, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το υπ' αρ. 36 άρθρο του Ν 4038/2012, ως οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι των δανειστών , πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των δανειστών. Οι εισπρακτικές εταιρείες συμβάλλονται κυρίως με τράπεζες, εμπορικά καταστήματα και εταιρείες τηλεπικοινωνιών και, ενεργώντας για λογαριασμό τους, προσπαθούν να καταφέρουν την κατά το δυνατόν συντομότερη χρονικά είσπραξη οφειλόμενων χρηματικών ποσών σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής δανείων, πιστωτικών καρτών, συναλλαγματικών, επιταγών κτλ.

Οι εισπρακτικές εταιρείες που νομιμοποιούνται να προβαίνουν στις ανωτέρω ενέργειες είναι περιορισμένες αριθμητικά και τα ονόματα αυτών περιέχονται σε ειδικό Μητρώο (Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή). Οι νόμιμα συσταθείσες εταιρείες ενημέρωσης οφείλουν να σέβονται όχι μόνο την προσωπικότητα αλλά και την οικονομική ελευθερία των οφειλετών.

Πότε θα πρέπει να σας οχλούν οι Εισπρακτικές Εταιρείες?

 1. Καταρχήν, οι νόμιμες εισπρακτικές εταιρείες μπορούν να σας τηλεφωνούν μόνο όταν οι χρηματικές απαιτήσεις της Τράπεζας με την οποία έχετε συμβληθεί καθίστανται ληξιπρόθεσμες, όταν δηλαδή δεν έχετε καταβάλει μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία το χρηματικό ποσό που οφείλετε.
 2. Οι εταιρείες ενημέρωσης υποχρεούνται να σας ενημερώνουν τηλεφωνικά μόνο αφότου περάσουν δέκα ημέρες από τότε που έληξε η προθεσμία για την καταβολή από την πλευρά σας του χρηματικού ποσού που οφείλετε στην Τράπεζα.
 3. Οι εταιρείες ενημέρωσης πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί σας μόνο τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9:00-20:00.
 4. Κάθε φορά που κάποια εισπρακτική εταιρεία σας καλεί πρέπει: α) να φαίνεται ο αριθμός προέλευσης κλήσης β) να σας γνωστοποιεί ο υπάλληλος που εκπροσωπεί την εταιρεία το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του γ) να σας αναφέρει τον αριθμό Μητρώου της εταιρείας δ) να σας ενημερώνει για το σκοπό της επικοινωνίας του.
 5. Σε περίπτωση που σας καλέσει μια εισπρακτική εταιρεία, πρέπει να σας ενημερώσει εξ' αρχής για την καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο στοιχείων όπως η ημερομηνία, η ώρα και η οφειλή για την οποία έγινε η επικοινωνία.
 6. Πρέπει, επίσης, ο υπάλληλος της εισπρακτικής εταιρείας που επικοινωνεί μαζί σας να επιβεβαιώσει ότι έχετε ενημερωθεί και έχετε συμφωνήσει στη μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την Τράπεζα με την οποία έχετε συμβληθεί πριν προβεί σε οποιαδήποτε ερώτηση – ενημέρωση.
 7. Εφόσον το ζητήσετε, οι εταιρείες υποχρεούνται να σας παρέχουν εγγράφως πλήρη και ακριβή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής σας (κεφάλαιο, τόκοι, προσαυξήσεις) μέσα σε 10 ημέρες από την προφορική επικοινωνία μεταξύ σας.
 8. Σε κάθε έγγραφη επικοινωνία των εισπρακτικών εταιρειών με εσάς (ενημερωτικά έντυπα κτλ), οι εταιρείες υποχρεούνται να αναγράφουν την πλήρη εμπορική επωνυμία τους, την ταχυδρομική διεύθυνση της καταστατικής έδρας τους καθώς και τον αριθμό Μητρώου τους.
 9. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, εάν δεν επιθυμείτε να σας οχλούν με οποιοδήποτε τρόπο οι εισπρακτικές εταιρείες για τυχόν οικονομικές σας οφειλές, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση με ανάλογο περιεχόμενο σε κάποιο υποκατάστημα της Τράπεζας με την οποία έχετε συμβληθεί.

Σημ. Τί ορίζεται ως προσωπικό δεδομένο?

Στο Ν 2472/1997 τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως η κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Είναι δηλαδή όλες εκείνες οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου, όπως για παράδειγμα το όνομά σας, το επώνυμό σας, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησής σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση κατοικίας σας, ακριβείς πληροφορίες για τυχόν οικονομικές οφειλές σας κτλ.

Παράνομες ενέργειες των Εισπρακτικών Εταιρειών

 1. Να εμφανίζονται οι υπάλληλοί τους με ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων της Τράπεζας με την οποία έχετε συμβληθεί, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.
 2. Να σας ασκούν ψυχολογική βία περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής σας καθώς και των οικείων σας.
 3. Να συμπεριφέρονται οι υπάλληλοί τους προσβλητικά ή να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις εναντίον σας ή κατά των οικείων σας, όπως το να σας χαρακτηρίζουν αναξιόπιστο, άχρηστο ή αποτυχημένο εξαιτίας της καθυστέρησης εξόφλησης της οφειλής σας.
 4. Να σας δυσφημούν ή να απειλούν ότι θα σας δυσφημίσουν στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον σας.
 5. Να εκμεταλλεύονται περιστάσεις αντικειμενικής αδυναμίας σας να εξοφλήσετε το χρηματικό ποσό που οφείλετε, πχ. να σας πιέζουν να καταβάλετε άμεσα τη χρηματική σας οφειλή ενώ έχουν πληροφορηθεί ότι μόλις χάσατε τη δουλειά σας .
 6. Να σας απειλούν ότι θα λάβουν μη νόμιμα μέτρα εις βάρος σας, όπως η κατάσχεση τυχόν περιουσιακών σας στοιχείων χωρίς να συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
 7. Να σας παραπλανούν συστηματικά ως προς το ύψος πχ. της οφειλής σας.
 8. Να σας επισκέπτονται στο χώρο εργασίας σας, καθώς και σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς χώρους όπως νοσοκομεία.
 9. Να οχλούν τα οικεία σας πρόσωπα.
 10. Να παρουσιάζουν και να χρησιμοποιούν παραπλανητικά έγγραφα που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση συνιστούν δικαστικά έγγραφα.
 11. Να επικοινωνούν μαζί σας και να διαδίδουν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών από την πλευρά σας (όπως για παράδειγμα ότι σε περίπτωση μη άμεσης συμμόρφωσης, θα χάσετε την πιστοληπτική σας ικανότητα μέσω της δημοσίευσης δυσμενών στοιχείων για εσάς στο σύστημα Τειρεσίας).
 12. Να εισπράττουν για λογαριασμό της Τράπεζας με την οποία έχετε συμβληθεί τις χρηματικές σας οφειλές, κάτι το οποίο απαγορεύεται από το νόμο διότι οι εταιρείες αυτές συνδέονται συμβατικά μόνο με τους προμηθευτές (Τράπεζες) και όχι με εσάς. Ποτέ, λοιπόν, μη δεχτείτε να καταβάλλετε τυχόν χρηματικές σας οφειλές σε τέτοιου είδους κερδοσκοπικές επιχειρήσεις διότι οι οφειλές σας πιθανόν θα προσαυξηθούν με δήθεν «έξοδα είσπραξης», έννοια που εφευρέθηκε για τη μεγιστοποίηση του κέρδους των εισπρακτικών εταιριών.
 13. Να χρησιμοποιούν τα περιεχόμενα της καταγραφής των τηλεφωνικών συνομιλιών εις βάρος σας.

Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση τέλεσης παράνομης πράξης από εισπρακτική εταιρεία εις βάρος σας?

Υπάρχει η δυνατότητα ασκήσεως αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο σας με αίτημα την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την παράνομη αυτή ενέργεια της εταιρείας. Για τη νομική βάση της αγωγής θα αποφασίσει ο πληρεξούσιος Δικηγόρος σας ανάλογα με την περίπτωση. Συνήθως όμως, νομική βάση της αγωγής σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί η παράβαση των διατάξεων του Ν 2472/1997 που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (όπως αυτά αναλύθηκαν ανωτέρω) από εισπρακτική εταιρεία, με την οποία εσείς ουδέποτε έχετε συμβληθεί, ή ο Ν 3758/2009, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το υπ' αρ. 36 άρθρο του Ν 4038/2012 στις διατάξεις του οποίου έχουμε επίσης αναφερθεί παραπάνω. Εάν η Τράπεζα με την οποία έχετε συμβληθεί μεταβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεσή σας, έχετε πολλές πιθανότητες να δικαιωθείτε σε περίπτωση που κινηθείτε δικαστικά, διότι τέτοιου είδους αυθαίρετες ενέργειες εκ μέρους των Τραπεζών έχουν κριθεί και νομολογιακά ως παράνομες ( πχ. με την υπ' αριθ. 2887/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία αφορά τη γνωστοποίηση από Τράπεζα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ενάγοντος δανειολήπτη σε εισπρακτική εταιρεία παραλείποντας προηγουμένως να τον ενημερώσει).

17 χρόνια νομικης εμπειριας

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάληψη των υποθέσεων από το γραφείο μου γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπου αφού ληφθεί το ιστορικό της προσωπικής σας υπόθεσης και γίνει ενδελεχής μελέτη του φακέλου σας, λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο περαίωσης αυτής, το κόστος της διαδικασίας και τον προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της εντολής.

Ποιοι ειμαστε

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, γεννήθηκα στην Αθήνα, την 6/4/1978 και κατάγομαι από την Καρδίτσα. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2005 απέκτησα τη δικηγορική μου ιδιότητα και ενεγράφην ως μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006, οπότε και άνοιξα το δικό μου δικηγορικό γραφείο στο Μοσχάτο Αττικής, που λειτουργεί σήμερα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 79. Το έτος 2011 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και το έτος 2017 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Παράλληλα, το έτος 2013 απέκτησα την πιστοποίηση της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. - Είμαι Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδος. - Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά και είμαι πτυχιούχος Αρμονίας του Ωδείου Αρίωνα Καρδίτσας. - Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Ονομάζομαι Όλγα Αστερή και είμαι συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα (Φειδίου 14-16, 3ος όροφος) και μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 διορισθείσα κατόπιν εξετάσεων, . Είμαι γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας και σήμερα κατοικώ στην Καλλιθέα Αττικής. Αποφοίτησα από το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2003. Την περίοδο από την αποφοίτησή μου μέχρι το διορισμό μου ως συμβολαιογράφος, ασχολήθηκα εκτενώς ως δικηγόρος με υποθέσεις ακινήτων. Αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος με σεβασμό στο ρόλο του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού.