Ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00

6974314738    2104810505    info@kzlaw.gr

ΔΙΑΖΥΓΙΟ (νομική λύση του γάμου) μπορεί να ζητηθεί όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται λεπτομερώς στον Αστικό Κώδικα και εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Με το νέο νόμο 4055/2012 για τη δίκαιη δίκη επέρχονται σημαντικές αλλαγές ως προς τη διαδικασία έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων, η οποία κατέστη πλέον συντομότερη και απλούστερη.

ΕΙΔΗ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ:

 • Α. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
 • Β. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ
 • Γ. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Α. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

1. ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ:

 • Γάμος που να έχει τελεστεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την έναρξη της διαδικασίας του διαζυγίου.
 • Έγγραφη συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου τους, υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.
 • Έγγραφη συμφωνία των συζύγων, εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, που να ρυθμίζει την επιμέλεια αυτών καθώς και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513 του ΑΚ.

Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά στην επιμέλεια και στην επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια όταν απαιτείται στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου κυμαίνεται με τη νέα διαδικασία -με επιφύλαξη στην εκτίμηση του χρονικού διαστήματος - από 2 έως 4 μήνες. Κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της αιτήσεως για τη συναινετική λύση του γάμου είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή στην περιφέρεια του οποίου είχε την κατοικία του ένας εκ των δύο συζύγων. Σε περίπτωση συνδρομής όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων περί λύσεως του γάμου ολοκληρώνεται η διαδικασία και εκδίδεται το διαζύγιο.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού των συζύγων για την λύση του μεταξύ τους υφιστάμενου γάμου. Το ειδικό αυτό πληρεξούσιο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλύπτει και την συζήτηση.
 • Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των δύο μερών.

Β. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ.1 του ΑΚ «καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα».

1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΞ' ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ:

 • Ισχυρός κλονισμός του γάμου
 • Ο λόγος του ισχυρού κλονισμού να αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων και όχι κάποιο τρίτο πρόσωπο
 • Η συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα

2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΙΣΧΥΡΟ ΚΛΟΝΙΣΜΟ:

 • παραβιάσεις ηθικής ή νομικής συμπεριφοράς από τον άλλο σύζυγο
 • βία
 • αλκοολισμός
 • σεξουαλική ανικανότητα
 • ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές Άλλες πράξεις οι οποίες ορίζονται στο νόμο (άρθρο 1439 παρ.2 του ΑΚ) ως ικανές να διαταράξουν ουσιωδώς την έγγαμη συμβίωση των συζύγων και να οδηγήσουν στη λύση του γάμου είναι:
 • η διγαμία
 • η μοιχεία
 • η εγκατάλειψη του ενάγοντα (της συζυγικής στέγης)
 • η επιβουλή της ζωής του ενάγοντα από τον εναγόμενο Οι παραπάνω ενέργειες αναφέρονται στο νόμο ως μαχητά τεκμήρια λύσης του γάμου

Τι ορίζονται στο νόμο ως τεκμήρια;

 • Ως τεκμήρια ορίζονται οι πράξεις ή παραλείψεις του εναγομένου συζύγου, οι οποίες εάν αποδειχθούν από τον ενάγοντα, συνιστούν αυτόματα και απόδειξη για τον ισχυρό κλονισμό του γάμου.
 • Μαχητά ονομάζονται τα τεκμήρια τα οποία επιδέχονται αντίθετης απόδειξης από τον εναγόμενο.

Σημείωση: Επειδή στο διαζύγιο με αντιδικία προκύπτουν συχνά και άλλα νομικά ζητήματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη διατροφή και την επιμέλεια των παιδιών, την ενδοοικογενειακή βία κτλ. καλό θα είναι να συμβουλευτείτε τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο σας ο οποίος θα σας ενημερώσει για οιαδήποτε ξεχωριστή νομική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει παράλληλα με αυτή του διαζυγίου.

Γ. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης αποτελεί υποκατηγορία του διαζυγίου με αντιδικία, δεν απαιτεί δηλαδή τη σύμπτωση βουλήσεως και των δύο συζύγων.

1.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

 • Διετής διάσταση των συζύγων
 • Η διάσταση των συζύγων να είναι συνεχής (χωρίς παύσεις με εξαίρεση τις πιθανές βραχυχρόνιες προσπάθειες τους για αποκατάσταση της σχέσης τους).
 • Διάσταση τόσο ψυχική όσο και σωματική (αποχή από τα συζυγικά καθήκοντα)

Η διάσταση συνήθως συνοδεύεται από μετοίκηση του ενός εκ των δύο συζύγων. Υπάρχουν, ωστόσο, φορές που τεκμαίρεται ισχυρός κλονισμός του γάμου ακόμα και όταν οι σύζυγοι συνεχίζουν να ζουν μαζί. Τη διετή διάσταση ως λόγο διαζυγίου δύναται να επικαλεστεί και ο σύζυγος ο οποίος φέρει την ευθύνη για τον ισχυρό κλονισμό του γάμου. Η διετής διάσταση συνιστά κατά το νόμο αμάχητο τεκμήριο λύσης του γάμου (είναι δηλαδή ανεπίδεκτη αντίθετης απόδειξης). Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ενδεχόμενη επιθυμία του ενός εκ των δύο συζύγων για επανένωση δεν λαμβάνεται υπ' όψη από το δικαστήριο.

17 χρόνια νομικης εμπειριας

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάληψη των υποθέσεων από το γραφείο μου γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπου αφού ληφθεί το ιστορικό της προσωπικής σας υπόθεσης και γίνει ενδελεχής μελέτη του φακέλου σας, λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο περαίωσης αυτής, το κόστος της διαδικασίας και τον προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της εντολής.

Ποιοι ειμαστε

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, γεννήθηκα στην Αθήνα, την 6/4/1978 και κατάγομαι από την Καρδίτσα. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2005 απέκτησα τη δικηγορική μου ιδιότητα και ενεγράφην ως μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006, οπότε και άνοιξα το δικό μου δικηγορικό γραφείο στο Μοσχάτο Αττικής, που λειτουργεί σήμερα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 79. Το έτος 2011 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και το έτος 2017 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Παράλληλα, το έτος 2013 απέκτησα την πιστοποίηση της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. - Είμαι Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδος. - Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά και είμαι πτυχιούχος Αρμονίας του Ωδείου Αρίωνα Καρδίτσας. - Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Ονομάζομαι Όλγα Αστερή και είμαι συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα (Φειδίου 14-16, 3ος όροφος) και μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 διορισθείσα κατόπιν εξετάσεων, . Είμαι γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας και σήμερα κατοικώ στην Καλλιθέα Αττικής. Αποφοίτησα από το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2003. Την περίοδο από την αποφοίτησή μου μέχρι το διορισμό μου ως συμβολαιογράφος, ασχολήθηκα εκτενώς ως δικηγόρος με υποθέσεις ακινήτων. Αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος με σεβασμό στο ρόλο του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού.