Ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00

6974314738    2104810505    info@kzlaw.gr

Γιατί χρειάζομαι δικηγόρο και να μην ενεργήσω μόνος/η μου;

Πολλές φορές, σε διάφορες συναλλαγές της καθημερινότητάς σας στις οποίες χρειάστηκε να συμβληθείτε με το άλλο μέρος, όπως π.χ. στην έναρξη μιας μίσθωσης, ή στην αγορά ενός ακινήτου, ή ακόμα και στην περίπτωση της έκδοσης ενός συναινετικού διαζυγίου, αναρωτηθήκατε:

Λ.χ. στην περίπτωση των μισθώσεων: «γιατί μου χρειάζεται ο δικηγόρος

αφού μπορώ να το κάνω και μόν(ος)/(η) μου», «άλλωστε ακόμα και στα περίπτερα ή και στα βιβλιοπωλεία, υπάρχουν προτυπωμένα μισθωτήρια», ή «μπορεί να ‘’το κάνει’’ και ο λογιστής, αφού τον πληρώνω ούτως ή άλλως’’.

Ή λ.χ στην περίπτωση αγοράς ενός ακινήτου, μπορεί να έχετε την λανθασμένη πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται η συνδρομή δικηγόρου, διότι, αφενός μεν με το Ν. 4093/2012, από 1/1/2014 καταργήθηκε η μέχρι τότε υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, αφετέρου, διότι, στην περίπτωση που το τίμημα θα δοθεί από προϊόν δανείου, ενδεχομένως σκέφτεστε εσφαλμένα ότι: «έλεγξε ο δικηγόρος της Τράπεζας το ακίνητο και μου είπε ότι είναι εντάξει».

Ή ακόμα και στα συναινετικά διαζύγια, μετά την ψήφιση του νέου Νόμου 4509/2017, οπότε και εισήχθησαν τροποποιήσεις σε άρθρα του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κ.α, μεταξύ των οποίων και των άρθρων 1438 και 1441 ΑΚ που ορίζουν τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, θεωρείτε πλανημένα λόγω παραπληροφόρησης ότι «δεν χρειάζεται πλέον δικηγόρος».

Ωστόσο, στις ανωτέρω ενδεικτικά στο παρόν άρθρο αναφερόμενες περιπτώσεις, εν αντιθέσει με όσα θεωρείτε λανθασμένα ότι πρέπει να πράξετε, επιβάλλεται να δώσετε την εντολή σε έναν δικηγόρο προκειμένου να σας παράσχει τις ενδεδειγμένες νομικές του υπηρεσίες, διότι ελλοχεύει ο σημαντικός κίνδυνος να βρεθείτε περισσότερο εκτεθειμένοι στο μέλλον από ό,τι αρχικά νομίζατε και ειδικότερα:

 • Πόσο χρήσιμος είναι ένας δικηγόρος ή γιατί χρειάζομαι δικηγόρο για να συμβληθώ σε μια μίσθωση;
   
  1. Εξαρτάται από το είδος της μίσθωσης που προσδιορίζει την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Στην επαγγελματική μίσθωση συνήθως χρειάζεται να εξασφαλιστούν ρητώς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο του εκμισθωτή όσο και του μισθωτή, διαφορετικά μπορεί να βρεθείτε μπλεγμένοι σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες χωρίς αποτέλεσμα.
  2. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων σας, είτε με την ιδιότητα του εκμισθωτή είτε αυτήν του μισθωτή, δεν μπορεί να καλυφθεί από προτυπωμένους όρους του μισθωτηρίου του περιπτέρου.
  3. Η ερμηνεία των νομικών διατάξεων είναι αντικείμενο της νομικής επιστήμης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιπόλαια. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μήν αντιγράφετε υποδείγματα μισθωτηρίων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για ιδία χρήση, ή ακόμα και να αναθέτετε σε άλλες ειδικότητες πλήν των νομικών να συντάσσουν μισθωτήρια.

Να επισημανθεί ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης του μισθωτηρίου σας στην αρμόδια Εφορία σας, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ύπαρξη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης, το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να έχετε στην κατοχή σας για να εξασφαλίσετε τα δικαιώματά σας.

 • Γιατί χρειάζομαι δικηγόρο για να ελέγξει ακίνητο που θέλω να αγοράσω;
   
  1. Διότι ο δικηγόρος πρέπει να διενεργήσει εμπεριστατωμένο 20 ετή έλεγχο του ακινήτου, στα βιβλία μεταγραφών καθώς και στα βιβλία υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου του ακινήτου, ώστε να εντοπίσει εάν υφίσταται το οιοδήποτε νομικό κώλυμα (αίρεση που έχει τεθεί σε παλαιότερο συμβόλαιο μεταβίβασης ή σε διαθήκη και τυχόν πλήρωση αυτής ή βάρος που δεν έχει έτι εξαλειφθεί, ενδεχόμενη πώληση του υπό πώληση ακινήτου, και πληθώρα άλλων νομικών κωλυμάτων που μπορεί να συντρέχουν).Να σημειωθεί ότι σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν οριστικοποιηθεί οι εγγραφές εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που λαμβάνουν τον ειδικό αριθμό ΚΑΕΚ στα οικεία Κτηματολογικά Γραφεία, και ο έλεγχος καθίσταται πιο ευχερής. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις η συνδρομή του δικηγόρου είναι απαραίτητη για την εξακρίβωση της ύπαρξης βαρών που είναι μεταγεγραμμένα στα βιβλία υποθηκών, κατασχέσεων, διεκδικήσεων του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο τυχόν προκύψει.
  2. Ο δικηγόρος της Τράπεζας διενεργεί τον έλεγχο προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων της εντολέως του (Τράπεζας) και προκειμένου να σας χορηγήσει το δάνειο. Από την πλευρά σας πρέπει ταυτόχρονα και εσείς να ελέγξετε νομικά τους τίτλους κτήσης του ακινήτου που πρόκειται να αγοράσετε με δικό σας δικηγόρο στον οποίο έχετε δώσει την σχετική εντολή.
  3. Συναντάται πολλές φορές η περίπτωση το ακίνητο που προτίθεστε να αγοράσετε να είναι μισθωμένο, οπότε σε αυτήν την περίπτωση, με την αγορά του ακινήτου, υπεισέρχεστε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πρώην εκμισθωτή και είναι επιβεβλημένη η νομική αρωγή του δικηγόρου σας για την σύνταξη του συμβολαίου με τις σχετικές ρήτρες, διότι πρέπει να προβλεφθούν νομικά ζητήματα που πρόκειται εις το μέλλον να προκύψουν.
 • Τελικά τί ισχύει με τα συναινετικά, χρειάζεται πλέον δικηγόρος;

Φυσικά και χρειάζεται δικηγόρος και μάλιστα ένας (1) για έκαστην πλευρά. Με το νέο Ν. 4509/2017, η λύση του γάμου των συζύγων επέρχεται με πράξηξ του συμβολαιογράφου ο οποίος βεβαιώνει την λύση αυτού. Η συμβολαιογραφική αυτή πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξουσίους τους δικηγόρους ή μόνον από αυτούς- εφόσον έχουν εφοδιαστεί με την ειδικό πληρεξούσιο. Παράλληλα στη βεβαίωση, όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, εμπεριέχονται συμφωνίες που αφορούν στην επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία του ανηλίκου με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Η αρωγή του δικηγόρου στο στάδιο αυτό τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις, για την ανεύρεση της συμφερότερης για το ανήλικο τέκνο λύσης, όσο και κατά την υπογραφή της πράξης είναι σημαντικότατη προκειμένου κάθε πλευρά να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της και να γίνει ρητή μνεία των υποχρεώσεών της με την ταυτόχρονη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών.

17 χρόνια νομικης εμπειριας

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάληψη των υποθέσεων από το γραφείο μου γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπου αφού ληφθεί το ιστορικό της προσωπικής σας υπόθεσης και γίνει ενδελεχής μελέτη του φακέλου σας, λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο περαίωσης αυτής, το κόστος της διαδικασίας και τον προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της εντολής.

Ποιοι ειμαστε

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, γεννήθηκα στην Αθήνα, την 6/4/1978 και κατάγομαι από την Καρδίτσα. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2005 απέκτησα τη δικηγορική μου ιδιότητα και ενεγράφην ως μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006, οπότε και άνοιξα το δικό μου δικηγορικό γραφείο στο Μοσχάτο Αττικής, που λειτουργεί σήμερα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 79. Το έτος 2011 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και το έτος 2017 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Παράλληλα, το έτος 2013 απέκτησα την πιστοποίηση της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. - Είμαι Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδος. - Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά και είμαι πτυχιούχος Αρμονίας του Ωδείου Αρίωνα Καρδίτσας. - Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Ονομάζομαι Όλγα Αστερή και είμαι συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα (Φειδίου 14-16, 3ος όροφος) και μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 διορισθείσα κατόπιν εξετάσεων, . Είμαι γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας και σήμερα κατοικώ στην Καλλιθέα Αττικής. Αποφοίτησα από το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2003. Την περίοδο από την αποφοίτησή μου μέχρι το διορισμό μου ως συμβολαιογράφος, ασχολήθηκα εκτενώς ως δικηγόρος με υποθέσεις ακινήτων. Αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος με σεβασμό στο ρόλο του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού.